Le conseil communal

 

    • 1ère rangée: Lucien Koch, Guy Scholtes, Félix Eischen
    • 2e rangée: Nathalie Kasel-Heintz, Anne Zeihen-Schambourg, Romain Kockelmann, Guy Kohnen
    • 3e rangée: Thomas Hansen, Marc Bissen, Claudine Meyer-Deitz, Larry Bonifas

Les différentes fractions politiques représentées au conseil communal: 

 LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei)

KASEL-HEINTZ Nathalie, Nospelt - BISSEN Marc, Kehlen - SCHOLTES Guy, Keispelt - MEYER-DEITZ Claudine, Kehlen - ZEIHEN-SCHAMBOURG Anne, Nospelt 

 CSV (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei):

KOHNEN Guy, Nospelt - EISCHEN Félix, Kehlen - KOCH Lucien, Dondelange - KOCKELMANN Romain, Keispelt

 DP (Demokratesch Partei):

HANSEN Thomas, Kehlen

 Déi Gréng:

BONIFAS Larry, Nospelt

macommune.lu
© Administration Communale de Kehlen