Vidéos Publié le 26/03/2020

Discours bourgmestre COVID-19

Un message à la population du bourgmestre Félix Eischen
Rectificatif: An der Ried vum Buergermeeschter Félix Eischen vum 18.03.2020 ass leider ee Feeler ënnerlaf gewiecht. All Kollekte gi weiderhin ausgefouert, genee esou wéi se am Kalenner vum SICA (www.sica.lu) opgelëscht sinn, a wéi se an der SICA-App ugewise ginn.

Rectificatif: Dans le discours prononcé par le bourgmestre Félix Eischen en date du 18.03.2020 il y a malheureusement eu une erreur. Toutes les collectes sont toujours réalisées telles qu’ elles sont répertoriées dans le calendrier du SICA (www.sica.lu) et annoncées dans l'application du SICA.

Richtigstellung: In der Rede von Bürgermeister Felix Eischen am 18.03.2020 gab es leider einen Fehler. Alle Sammlungen werden weiterhin so durchgeführt, wie sie im SICA-Kalender (www.sica.lu) aufgeführt und in der SICA-Anwendung angekündigt sind.