Actualité Activités & Manifestations Mobilté
Publié le 30 mars 2023

Replay vun der Biergerversammlung - De Verkéier an der Gemeng Kielen

YouTube_Verkéier

SHARE

REPLAY

Déi vun der Gemeng Kielen organiséiert Biergerversammlung de 27. Februar 2023, mat bal 200 Leit an der Musekshal zu Keespelt, a ronn 1000 intresséierte Matbierger déi sech iwwert de Livestream do zou geschalt hunn, hat e grousse Succès.

Hei nach eng Kéier Geleeënheet des Versammlung am Replay kennen ze kucken.

Aus rechtleche Grënn, kënne mer just di Lëtzebuerger Versioun zu Verfügung stellen.
https://youtu.be/bXAfTWSTseU

REDIFFUSION

La réunion des citoyens initiée par la commune de Kehlen a connu un grand intérêt avec près de 200 personnes présentes à la salle de musique à Keispelt et environ 1000 citoyens intéressés via Livestream. Il vous sera désormais possible de revoir cette réunion en rediffusion.

En raison de restrictions légales, seule la version originale en langue luxembourgeoise est disponible.
https://youtu.be/bXAfTWSTseU

REPLAY

The citizens' meeting organised by the municipality of Kehlen found great interest, with nearly 200 people present in the music hall in Keispelt and about 1000 citizens interested in watching the event via Livestream. Watch here the replay of the public meeting again.

Due to legal reasons, we can, unfortunately, only publish the original version in Luxembourgish.
https://youtu.be/bXAfTWSTseU

WIEDERHOLUNG

Die von der Gemeinde Kehlen initiierte Bürgerversammlung fand mit fast 200 anwesenden Teilnehmern in der Musikhalle in Keispelt und rund 1000 interessierten Mitbürgern über Livestream, großes Interesse. Hiermit bieten wir Ihnen nochmals die Gelegenheit, sich die Versammlung in der Wiederholung anschauen zu können.

Aus rechtlichen Gründen können wir leider nur die Originalfassung in Luxemburger Sprache zu Verfügung stellen.
https://youtu.be/bXAfTWSTseU