Activités & Manifestations
Publié le 13 janvier 2023

Invitatioun Neijoerschpatt 2023 ¦ Invitation pot de Nouvel An 2023

2023-Neijoerschpatt

SHARE

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,
Am Numm vum Schäfferot lueden ech Iech häerzlech an op den

NEIJOERSCHPATT 2023

Méindes, den 16. Januar um 19:30 Auer an der Musekshal Keespelt-Meespelt.

Bei dëser Geleeënheet mécht de Schäfferot e Réckbléck op dat vergaangent Joer an informéiert iwwer déi lafend Aarbechten a Projeten an eiser Gemeng. An enger gemittlecher Atmosphär hu mir dann d’Méiglechkeet mateneen iwwer dëst an dat ze schwätzen.

Meng Kolleegen aus dem Schäfferot an ech wäre frou Iech, léif Matbiergerinnen a Matbierger, bei dëser Geleeënheet kënnen ze begréissen. 

Fir e gudde Maufel an e Patt ass gesuergt.

Mat beschte Gréiss
Äre Buergermeeschter,

Félix Eischen


Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, j’ai l’honneur de vous inviter au

POT DU NOUVEL AN 2023

qui se tiendra lundi, le 16 janvier à 19h30 au Musekshal Keespelt-Meespelt.

À cette occasion, nous présenterons le bilan de l’année précédente des activités de la Commune et nous vous informerons des projets et travaux en cours. Ensuite, nous aurons la possibilité de nous entretenir, dans une ambiance amicale, des questions qui vous intéressent.

Mes collègues échevins et moi-même serions ravis de vous rencontrer en grand nombre lors de cette soirée.

Une collation vous sera offerte après l’assemblée.

Salutations distinguées
Le bourgmestre,

Félix Eischen