Actualités Publié le 31 août 2020

Aux Commerces/Associations ¦ Action „Vëlosummer 2020“

Velosummer-banner-4

Dëse Summer goufen am Kader vum Vëlosummer Stroossen wärend e puer Wochen oder e puer Deeg fir de Verkéier gespaart, esou datt een se ganz ongestéiert konnt mam Vëlo notzen. Parallel zu dëser Aktioun hunn mir eng 'Support your local Businesses' Actioun op d'Been gestalt bei där ee konnt Stickere sammele wann een eng Erfrëschungspaus bei Betriber aus der Regioun gemaach huet. War d'Kaart voll mat Stickere konnt een se aschécken a flott Präisser gewannen.

Haut war et dunn esouwäit: mir hunn 8 Gewënner gezunn! Mir wollten dëse Moment awer och gären notze fir all de Leit ee grousse Merci ze soen, déi matgemaach hunn an och ee grousse Merci un d'Gemenge fir déi flott Zesummenaarbecht an d'Kaddoen déi si gestallt hunn.

D'Gewënner ginn an deenen nächsten Deeg kontaktéiert!

www.visitluxembourg.com

 

Aux Commerces/Associations de la commune de Kehlen

La commune de Kehlen participe à l'action du "Vëlosummer 2020", en offrant aux Gagnants 4x 250 Euros comme bons de consommation avec coupures de 50 Euros pouvant être ‘dépensés’ auprès des commerces et associations dans la commune de Kehlen.

La date limite pour le remboursement de la contre-valeur des bons auprès de la recette communale est le 28 février 2021. La demande de remboursement se fait par écrit en remplissant le formulaire téléchargeable.

Pour en savoir plus


An die Unternehmen/Vereine der Gemeinde Kehlen

Die Gemeinde Kehlen schließt sich der Aktion "Vëlosummer 2020" an, indem sie den Gewinnern 4x 250 Euro als Gutscheine im Wert von 50 Euro überreicht, die in Geschäften und Vereinen in der Gemeinde Kehlen "ausgegeben" werden können.

Die Rückzahlung des Gegenwerts der Gutscheine muss bis zum 28. Februar 2021 beim Gemeindeeinnehmer angefragt werden. Der Antrag muss schriftlich per Formular eingereicht werden. Das Formular kann hier heruntergeladen werden.

Mehr dazu