Actualités Publié le 18 septembre 2020

COMMUNIQUÉ ¦ MITTEILUNG

Banner-Bourgmestre-V1

Léif Biergerinnen a Bierger,

D’Joer 2020 huet duerch déi aktuell sanitär an ekonomesch Krise fir vill Leit grouss Erausfuerderunge mat sech bruecht. Déi Situatioun huet net nëmmen d’Aart a Weis geännert wéi mir schaffen an eisen Alldag liewen, mee se ass och eng grouss Belaaschtung fir eis Moral an eis Psyche. Dës Belaaschtung hunn och ech perséinlech dëst Joer gespuert. Den zousätzleche Stress an eng konstant Iwwerschaffung hu schlussendlech derzou gefouert, dass bei mir ee Burn-Out diagnostizéiert gouf.

Ech hunn dowéinst decidéiert, mech an nächster Zäit em meng Gesondheet ze këmmeren a mech engem adequaten Traitement ze ënnerzéien. Aus dem Grond wäert ech d’Charge vum Buergermeeschter vun der Gemeng Kielen fir eng gewëssen Zäit net méi kënnen ausféieren, an Dir wäert och an noer Zukunft iwwert déi néideg temporär Changementer am Schäfferot informéiert ginn. Den ageschloene politesche Wee op deem mer eis zanter enger Zäit beweege wäert esou viru gefouert ginn.

Ech sinn der fester Iwwerzeegung, dass ech, och mat der Ënnerstëtzung vu menger Famill, erëm a meng al Form wäert fannen an de Poste vum Buergermeeschter vu Kielen, déi Aufgab déi ech aus vollem Häerzen a mat grousser Passioun maachen, erëm esou ausfëlle ka wéi ech mer dat wënschen.

An deem Sënn bleift gesond a bis geschwënn,
Äre Buergermeeschter
Félix Eischen


Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’année 2020 est marquée par l’actuelle crise sanitaire et économique, qui nous confronte à des défis considérables. C’est une situation qui, en plus de changer notre mode de vie et de travail, nous expose à une grande souffrance psychique et morale. Cette souffrance, je l’ai ressentie moi-même cette année. En effet, le surcroît de stress, auquel s’est ajouté un surmenage constant, a fini par entraîner un burn-out.

Face à ce diagnostic, j’ai décidé de veiller, dans les prochaines semaines, à protéger ma santé et à suivre un traitement adéquat. Pour cette raison, il me sera, pendant un certain temps, impossible d’exercer la fonction de bourgmestre de la commune de Kehlen. Vous serez informés prochainement des changements temporaires nécessaires au sein du collège des bourgmestre et échevins. La voie dans laquelle nous nous sommes engagés depuis un certain temps sur le plan politique sera toutefois poursuivie.

Je suis fermement convaincu qu’avec le soutien de ma famille, je retrouverai ma forme antérieure, et que je serai à nouveau en mesure d’exercer comme je le souhaite la fonction de bourgmestre de Kehlen, fonction à laquelle je m’attache de tout mon cœur et avec beaucoup de passion.

D’ici là, restez en bonne santé ! A bientôt
Votre bourgmestre
Félix Eischen