Aménagement/Constructions Publié le 07 septembre 2020

Ëmbauaarbechte Spillplaz "Bei der Eech" zu Ollem ¦ Travaux de rénovation aire de jeux « Bei der Eech » à Olm

Aire de jeux An der Eech zu Ollem

Ëmbauaarbechte vum 14. September 2020 un

Léif Kanner, léif Elteren,
D'Spillplaz « Bei der Eech » ass elo fir ongeféier 4 Woche wéinst Ëmbauaarbechten zou. 
Hei ee Plang wéi déi nei Spillplaz no den Ëmbauaarbechte wäert ausgesinn. 
Mir hoffen et gefält Iech!

De Schäfferot vun der Gemeng Kielen

 

Travaux de rénovation à partir du 14 septembre 2020

Chers enfants, chers parents,
L’aire de jeux « Bei der Eech » est désormais fermée pendant environ 4 semaines pour des travaux de rénovation. 
Voici un plan de situation de l’aire de jeux après les travaux de rénovation.
Nous espérons qu’elle vous plaira !

Le collège échevinal de la Commune de Kehlen