Actualités Publié le 02 décembre 2020

Aux Commerces & Associations - ACTIONS DE SOLIDARITÉ

3-Bons-achats-site-banner-V1

Un déi lokal Geschäftsleit & un déi lokal Veräiner

Heimadder informéiere mir Iech, datt d'Gemeng Kielen dëst Joer decidéiert huet eng Partie Solidaritéitsaktioun zugonschte vum lokale Commerce an de lokale Veräiner, déi hire Sëtz um Territoire vun der Gemeng Kielen hunn, ze lancéieren.   

  • Solidaritéitsaktioun ¦ 10 € Bong
  • Aktioun vum "Vëlosummer 2020" ¦ 50 € Bong
  • Solidaritéitsaktioun ¦ 50 € Bong fir d'Personal vun der Gemeng

Méi dozou

 


Aux Commerces/Associations de la commune de Kehlen

Nous vous informons que la commune de Kehlen a décidé de lancer des différentes actions de solidarité cette année en faveur du commerce local et des associations locales ayant leur siège sur le territoire de la commune de Kehlen.

  • Action de solidarité ¦ 10 € Bon d'achat
  • Action du "Vëlosummer 2020" ¦ 50 € Bon d'achat
  • Action de solidarité ¦ 50 € Bon Cadeau au personnel de la commune

Pour en savoir plus


An die Unternehmen/Vereine der Gemeinde Kehlen

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Gemeinde Kehlen diese Jahr beschlossen hat, verschiedene Solidaritätsaktionen zugunsten des lokalen Gewerbes und lokaler Vereine mit Sitz auf dem Gebiet der Gemeinde Kehlen zu starten.

  • Solidaritätsaktion ¦ 10 € Gutschein
  • Aktion des "Vëlosummer 2020" ¦ 50 € Gutschein
  • Solidaritätsaktion ¦ 50 € Geschenkgutschein an das Personal der Gemeinde

Mehr dazu