Manifestation 12 janvier 2019

Asammelen vun de Chrëschtbeemercher zu Nouspelt

Informations générales


Date

12 janvier 2019

Localité

Nouspelt

Organisateur

Nouspelter Buergbrenner

Beemecher Buet  (426.93 Ko)