Manifestation 12 janvier 2019

Asammelen vun de Chrëschtbeemercher zu Ollem

Informations générales


Date

12 janvier 2019

Localité

Ollem

Organisateur

Ollemer Pompjeesfrënn