Agenda

avril 2018
   
Catégorie:
1 avr.
Goes Millenium
Quête vun der Croix-Rouge
2 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Den Aulebäckermusée ass op
Keltesch-Handwierker am Ausgriewermusée
Porte Ouverte am Brennerei-Musée
Emaischen
3 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
4 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
5 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
6 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
7 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
8 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Generalversammlung
9 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
10 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
11 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
12 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
13 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
14 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
15 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
16 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
17 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
18 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
19 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
20 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
21 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Tournoi Master 5
Groussen Télévie Dag & Péckvillercherslaf zu Kielen
Fête des enfants
22 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Tournoi Master 5
23 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
24 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
25 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
26 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
27 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
28 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Journée de travail et d'entretien
29 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Trëppeltour Fréijoer
30 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Meekranz
Meekranz
macommune.lu
© Administration Communale de Kehlen