/agenda/ficheevent/2023-07-08/schoulfest-denk-sport-zu-kielen

Activités & manifestations

08 juillet 2023

2023-07-07 22:00:00+00:00 11:00 16:00
2023-07-08 21:59:00+00:00

Schoulfest "Denk-Sport" zu Kielen

SHARE

Informations générales


08.07.2023 - 07.07.2023

11:00 - 16:00

Lieu : am Haff vun der Kielener Primärschoul

Organisateur : Den Elterecomité Kielen an Zesummenaarbecht mam Léierpersonal


Fir d’Iessen suergt dëst Joer den Elterecomité.
Den Erléis gëtt fir e gudden Zweck gespend.

Ajouter au calendrier