Conseil communal

Felix Eischen 2021

Félix EISCHEN, Bourgmestre (CSV)

E. bourgmestre@kehlen.lu
T. 30 91 91 - 407
Guy Kohnen 2021

Guy KOHNEN, Conseiller (CSV)

Romain Kockelmann 2021

Romain KOCKELMANN, 2e échevin (CSV)

E. romain.kockelmann@kehlen.lu
T. 30 91 91 - 417
2022-KOCH Natacha-©Marc Schmit

Natacha KOCH, Conseillère (CSV)

Guy Breden 2021

Guy BREDEN, Conseiller (CSV)

Claudine Meyer-Deitz 2022

Claudine MEYER, Conseillère (LSAP)

LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei)

Conseillère

Nathalie Heintz 2021

Nathalie HEINTZ, Conseillère (LSAP)

LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei)

Conseillère

Marc Bissen 2021

Marc BISSEN, 1er échevin (LSAP)

LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei)

1er échevin

E. marc.bissen@kehlen.lu
T. 30 91 91 - 427
Patrick Krecke 2021

Patrick KRECKÉ, Conseiller (DP)

DP ( Demokratesch Partei)

Conseiller

Larry Bonifas 2021

Larry BONIFAS, Conseiller (Déi Gréng)

Andre Noesen 2021

André NOESEN, Conseiller (Déi Gréng)