Associations locales


Gaart an Heem Keespelt-Meespelt


Localité

61, rue de Kehlen
L-8295 Keispelt


Guy Scholtes (président)
Claudine Greiveldinger (secrétaire)