Informations Publié le 10 novembre 2021

AVIS ¦ MITTEILUNG - Référendum / Referendum

Referendum-Banner-1

Matdeelung

vun der Gemeng Kielen am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten
Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot

Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 22. Oktober 2021, déi de Premier- a Staatsminister de 26. Oktober 2021 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung ze organiséieren;

Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 28. Oktober 2021 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande;

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 761 vum 5. November 2021, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;

informéiert

d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Kehlen domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng Kehlen 

vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.

Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Uert:
Administration communale de Kehlen, 15 rue de Mamer zu Kehen

Deeg an Zäiten:
Méindes bis Freides vun 07:00 bis 11:30 Auer an vun 13:30 bis 16:00 Auer
Samschdes vun 09:00 bis 12:00 Auer

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung kann op den uewe genannte Plazen an zu den uewe genannten Zäiten agesi ginn.

Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op der Gemengeverwaltung vun Kehlen presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.

Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.

Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.

Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëfte Sammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.

Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.

Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëfte Sammlung bedeelegen.

All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.
Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

De Schäfferot


 

Communication

de la Commune de Kehlen sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée
du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins

Vu la demande du comité d’initiative du 22 octobre 2021, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 26 octobre 2021, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution ;

Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 28 octobre 2021 ;

Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg, Mémorial A - 761 du 5 novembre 2021 ;

informe

les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune de Kehlen, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune de Kehlen pendant la période de collecte des signatures

du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Lieu :
Administration communale de Kehlen, 15 rue de Mamer à Kehlen

Jours et heures :
du lundi au vendredi entre 07h00 et 11h30 et 13h30 et 16h00
les samedis entre 09h00 et 12h00

Le texte de la proposition de la révision du chapitre VI. de la Constitution est consultable aux lieu et horaires indiqués ci-dessus.

Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de l’Administration communale de Kehlen et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.

Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.

Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum. La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Le collège des bourgmestre et échevins


 

Mitteilung

der Gemeinde Kehlen gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes
vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

Der Schöffenrat

In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 22. Oktober 2021, eingegangen am 26. Oktober 2021 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung;

In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 28. Oktober 2021 über die Zulässigkeit des Antrags;

In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 761 vom 5. November 2021 veröffentlicht wurde;

informiert

die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Kehlen haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung, der am 20. Oktober 2021 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde Kehlen vom

19. November 2021 bis 20. Dezember 2021 inklusive an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten ausliegen:

Ort:
Rathaus der Gemeinde Kehlen, 15 rue de Mamer in Kehen

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags von 07:00 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr
Samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr

Der Text des Änderungsentwurfs von Kapitel VI. der Verfassung kann an dem oben genannten Ort und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.

Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler persönlich auf der Gemeindeverwaltung von Kehlen vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der

Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.

Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Dieser muss diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.

Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.

Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde.

Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.
Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

Der Schöffenrat