Les actualités Le meilleur de l’info et des articles de nos blogueurs

A LA UNE
Referendum-Banner-1

AVIS ¦ MITTEILUNG - Référendum / Referendum

Matdeelung vun der Gemeng Kielen am Kader vun den Artikelen 8 a 9 vum ofgeännerte Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum De Schäfferot Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung ze organiséieren; Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande; Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 135 vum 5. August 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum; informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Kielen domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel IV an Vbis vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 13. Juli 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September 2022 abegraff, opleien. Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech: Uert: Gemengenhaus vun Kielen 15, rue de Mamer L-8280 Kehlen Deeg an Zäiten: Méindes bis Freides vu 07:30 Auer bis 11:30 Auer a vun 13:30 Auer bis 16:00 Auer Samschdes vun 10:00 Auer bis 12:00 Auer Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung kann op den uewe genannte Platzen an zu den uewe genannten Zäiten agesi ginn. Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen. Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an. Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht. De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn. Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëftesammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn. Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn. Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëftesammlung bedeelegen. All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet. D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt. Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen. De Schäfferot

Avis au public | Publié le 05 août 2022
Referendum-Banner-1

AVIS ¦ MITTEILUNG - Référendum / Referendum

Matdeelung vun der Gemeng Kielen am Kader vun den Artikelen 8 a 9 vum ofgeännerte Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum De Schäfferot Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung ze organiséieren; Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande; Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 135 vum 5. August 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum; informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Kielen domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel IV an Vbis vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 13. Juli 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September 2022 abegraff, opleien. Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech: Uert: Gemengenhaus vun Kielen 15, rue de Mamer L-8280 Kehlen Deeg an Zäiten: Méindes bis Freides vu 07:30 Auer bis 11:30 Auer a vun 13:30 Auer bis 16:00 Auer Samschdes vun 10:00 Auer bis 12:00 Auer Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung kann op den uewe genannte Platzen an zu den uewe genannten Zäiten agesi ginn. Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen. Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an. Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht. De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn. Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëftesammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn. Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn. Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëftesammlung bedeelegen. All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet. D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt. Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen. De Schäfferot

Avis au public | Publié le 05 août 2022
Avis - Image générale architecture - 950 x 550 px

Avis au public ¦ Lotissement 103, bd Robert Schuman à Olm

AVIS AU PUBLIC En application de l'article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux définie par l'article 82 de la loi communale modifiée du 13/12/1988, il est porté à la connaissance du public qu'en séance du 15/07/2022, numéro 23, le conseil communal a approuvé    le projet de lotissement qui prévoit de lotir la parcelle numéro 699/1834 sise à Olm au 103, bd Robert Schuman, inscrite au cadastre de la commune de Kehlen, section -B­d'Olm, d'une contenance de 8,57 ares, en deux lots, conformément au plan présenté par le bureau BEST G.O. de Senningerberg pour le compte de la société Casa Pro Concept Sàrl.   Le texte de cette décision avec les pièces à l'appui est à la disposition du public à la maison communale à Kehlen où il peut en être pris connaissance et pris copie sans déplacement.  En exécution de la loi modifiée du 21/06/1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation devant les juridictions de l'ordre administratif, à introduire par requête signée d'un avocat à la Cour, est ouvert contre la décision du conseil communal dans un délai de 3 mois de la présente notification.  Le présent avis est publié est affiché au tableau d'affichage officiel de la commune de Kehlen à partir du 22/07/2022. La décision du conseil communal, qui revêt un caractère règlementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d'affiche dans la commune de Kehlen.  Kehlen, le 21 juillet 2022  Pour le collège des bourgmestre et échevins

Avis au public | Publié le 21 juillet 2022
Untitled-1

La commune de Kehlen

Située au sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg, la commune de Kehlen se trouve
à proximité de la Ville de Luxembourg et à courte distance en voiture de la frontière belge.

La commune de Kehlen se compose des localités de Direndall, Dondelange,
Kehlen, Keispelt, Meispelt, Nospelt, Olm et Weidendall.

En savoir plus

Contactez-nous Nous sommes à votre entière disposition

Où nous trouver ?
Commune de Kehlen
15, rue de Mamer, L-8280 Kehlen

Comment nous joindre ?
Tel. : 30 91 91 - 1  |  Fax. : 30 91 91 - 200  |  Email : commune@kehlen.lu

Les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 07h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Notre politique de confidentialité